Leden Overeenkomst

 1. Deze Overeenkomst (ook deze “overeenkomst”, “Overeenkomst” “Licentieovereenkomst voor Leden” of “Lidmaatschapsovereenkomst”) is gemaakt door en tussen 50+ Ervaring, (ook hierin: “wij”, “ons”, “onze “Of” Licentiegever “), inclusief onze wettelijke opvolgers en rechtverkrijgenden, en u, het lid (” Lid “,” u “,” uw “of” Licentienemer “). Daarom hebben wij en u in deze overeenkomst de voorwaarden uiteengezet waarmee we u toegang verlenen tot en het gebruik van delen van onze inhoud en services die we exclusief voor onze leden hebben gereserveerd. U bent al gebruiker van onze inhoud en hebt ingestemd met alle voorwaarden van onze Algemene voorwaarden en Gebruikersovereenkomst en ons Privacybeleid, die hier beide voor uw gemak zijn gekoppeld. De voorwaarden van beide zijn hierin door verwijzing opgenomen. In het algemeen, maar niet uitsluitend, hebt u als Lid ook betaald voor of betaalt u voor toegang tot bepaalde inhoud en Materialen (zoals hieronder gedefinieerd) die wij u rechtstreeks of via onze agenten en gelieerde ondernemingen hebben verstrekt. U bent toegetreden tot ons lidmaatschapsomgeving van onze website en, indien van toepassing, bent u ingeschreven in een onderwijsprogramma, lidmaatschap programma en / of systeem dat door ons wordt aangeboden (het “Lidmaatschap”).
 2. De namen: U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de eigenaar zijn van de namen en, indien van toepassing, de internetdomeinnamen, “https://50pluservaring.nl”, en alle variaties daarvan, inclusief maar niet beperkt tot enige en alle ontwerpen, logo’s, trade dress, merken, handelsmerken (al dan niet opgenomen in een formele handelsmerk applicatie of in de toekomst), merken en branding geassocieerd met deze namen (al deze gezamenlijk aangeduid als de “Namen”).
 3. De materialen: In verband met uw lidmaatschap hebben wij u toegang verleend en verstrekt u toegang tot materialen met betrekking tot uw lidmaatschap, inclusief inhoud, bezittingen, intellectuele eigendom en materialen, die hierbij alle materialen omvatten die wij u als een algemene gebruiker van onze website, al dan niet in de toekomst, en omvat ook alle aanvullende materialen die we u als Lid hebben verstrekt, al of in de toekomst, en die al dan niet zijn voorzien van de namen ( hierin, de “Materialen”). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de enige en exclusieve eigenaar van de materialen zijn.
 4. Natuurlijke persoon: U en wij zijn het erover eens (i) dat we de Materialen onder deze Overeenkomst aan u persoonlijk, individueel en als een natuurlijke persoon, en ook aan uw, of de Entiteit van de Licentiehouder (of de Entiteiten van de Licentiehouder) (zoals gedefinieerd in de volgende hoofdstuk), indien aanwezig; daarom gaat u deze Overeenkomst aan als een individu en ook namens een entiteit van een Licentienemer, en (ii) dat wij het Materiaal aan u verstrekken voor uw eigen persoonlijke en individuele opleiding en ontwikkeling en ten voordele van de Entiteit van een Licentienemer en voor geen ander doel, behalve zoals in deze Overeenkomst is bepaald. Als u de Materialen voor de Entiteit van een Licentienemer gebruikt, zijn u en de Entiteit van die Licentienemer (of de Entiteiten van de Licentiehouder) hoofdelijk verbonden en gaat u akkoord met elke voorwaarde van deze Overeenkomst en verklaart u zich hierbij uitdrukkelijk bevoegd te zijn door de Entiteit van de Licentienemer ( of de Entiteiten van de Licentiehouder) om zich te binden en het eens te worden namens een dergelijke entiteit (of entiteiten).
 5. Onze licentieverlening aan u: Licentieverlener verleent hierbij aan Licentienemer en Licentienemer accepteert hierbij het recht, voorrecht en niet-exclusieve licentie om de Materialen uitsluitend te gebruiken in verband met het persoonlijke individuele gebruik van Licentienemer en ten voordele van Licentienemers Entiteit (of Entiteiten), indien ieder; in deze Overeenkomst betekent “Entiteit van de Licentiehouder” of “Entiteiten van de Licentiehouder” de website (s), zakelijke entiteit (of entiteiten), organisatie (s) of andere entiteit (of entiteiten) waarvan de Licentienemer persoonlijk en individueel minstens 50 procent is eigenaar. De Licentienemer zal de Materialen te allen tijde gebruiken voor het individuele individuele gebruik van de Licentiehouder en / of voor het gebruik van de Entiteit van de Licentienemer (of de Entiteiten van de Licentiehouder), indien aanwezig, en voor geen ander doel. Licentiegever staat voor en garandeert dat het, voor zover zijn kennis bekend, alle rechten en privileges bezit voor de namen en materialen, inclusief maar niet beperkt tot alle rechten onder alle toepasselijke intellectuele eigendoms- en algemene eigendomsrechten.
 6. Licentiekosten: Licentienemer houdt in dat Licentienemer naar behoren de Licentiegever een licentie of lidmaatschapsbijdrage heeft betaald voor het gebruik van de Namen en Materialen waartoe Licentienemer toegang heeft gekregen door Licentiegever. Als een Gebruiker / Licentienemer ongeautoriseerde toegang heeft verkregen tot bepaalde leden omgevingen of tot Materialen waarvoor de Gebruiker / Licentienemer niet heeft betaald, handelt die Gebruiker / Licentienemer wezenlijk in strijd met deze Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden van de Licentiegever.
 1. Geen exclusiviteit: niets in deze Overeenkomst mag worden uitgelegd als een beletsel voor Licentiegever om andere licenties te verlenen voor het gebruik van de Naam of Materialen of om op enigerlei wijze de Namen of Materialen te gebruiken of te wijzigen. Licentienemer stemt ermee in zich niet te mengen in, of te proberen het gebruik van de Namen en Materialen door enige andere licentiehouder die naar behoren door Licentiegever is gelicentieerd, te belemmeren.
 1. Bescherming van onze titel en rechten: de licentiehouder gaat ermee akkoord dat hij gedurende de looptijd van deze overeenkomst, of daarna, de titel of enige rechten van de licentiegever in en op de namen en materialen niet zal aanvallen of de geldigheid van de hierin verleende licentie zal aantasten. Licentienemer gaat ermee akkoord Licentieverstrekker bij te staan ​​in de mate die nodig is bij het verkrijgen van een bescherming of om het recht van Licentieverlener op de Namen en Materialen te beschermen. Licentienemer zal Licentiegever schriftelijk op de hoogte stellen van inbreuken of namaak door anderen van de Namen en Materialen die ter kennis van de Licentienemer kunnen komen, en Licentiegever heeft als enige het recht om te bepalen of er al dan niet actie zal worden ondernomen om dergelijke inbreuken of imitaties te voorkomen. . Licentienemer stemt ermee in om volledig en te goeder trouw met Licentiegever samen te werken om de rechten van de Licentiegever in en op de Namen en Materialen veilig te stellen en te behouden. Licentiegever vergoedt Licentienemer zijn redelijke kosten voor dergelijke samenwerking tenzij Licentienemer deze Overeenkomst schendt. Er wordt overeengekomen dat niets in deze Overeenkomst kan worden geïnterpreteerd als een overdracht of toekenning aan de Licentienemer van enig recht, titel of belang in of op de Namen en Materialen, met dien verstande dat alle daarop betrekking hebbende rechten voorbehouden zijn aan Licentiegever, behalve voor de licentie hieronder aan Licentienemer van het recht om de Namen en Materialen te gebruiken en te gebruiken alleen zoals specifiek en nadrukkelijk in deze Overeenkomst is voorzien. Licentienemer gaat ermee akkoord dat Licentienemer bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst geacht wordt handelsrechten, aandelen, goodwill, titels of andere rechten in en op de Namen en Materialen die mogelijk zijn ontstaan, aan Licentiegever te hebben overgedragen, over te dragen en over te dragen. zijn verkregen door de Licentienemer of die mogelijk aan de Licentienemer zijn toebedeeld in het kader van alle inspanningen die hierbij worden gedekt, en dat de Licentienemer alle door de Licentiegever gevraagde instrumenten zal uitvoeren om aan het voorgaande te voldoen of te voldoen. Een dergelijke overdracht, overdracht of overdracht zal zonder andere overweging zijn dan de wederzijdse convenanten en overwegingen van deze Overeenkomst. Licentienemer erkent dat er grote waarde en goede wil is verbonden aan de Namen en Materialen, en erkent dat de Namen en Materialen en alle rechten daarop en de bijbehorende goodwill exclusief toebehoren aan Licentiegever, en dat de Namen en Materialen een secundaire hebben betekenis in de geest van het publiek.
 1. Gebruik van namen en materialen: Licentienemer heeft niet het recht om de namen of materialen op elk gebouw, teken, handelswaar, afbeelding, website of webpagina, document of ander item, online of offline, aan te brengen zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever te verkrijgen. , welke toestemming binnen het redelijke oordeel van Licentiegever valt. Licentienemer heeft niet het recht om een ​​van de namen of materialen te kopiëren, zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de licentiegever te hebben verkregen, welke toestemming uitsluitend door de licentiegever zal worden verleend. Licentienemer heeft niet het recht om een ​​van de Materialen te wijzigen zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever te hebben verkregen, welke toestemming binnen het redelijke oordeel van de Licentiegever valt. De Licentienemer belooft hierbij dat het gebruik van de Namen of Materialen door de Licentienemer, hetzij direct, hetzij door vereniging, (i) op ​​geen enkele manier een negatieve uitwerking heeft op de Namen, Materialen of Licentiegever van de Licentiegever, en (ii) volledig compliant zal zijn en complementair is met enige toepasselijke wetten, voorschriften, bedrijfsregels en richtlijnen. Als Licentienemer Licentienemer een deel van het Materiaal als een sjabloon verstrekt voor wijziging en persoonlijk individueel gebruik van Licentienemer of voor gebruik met de Entiteiten van de Licentiehouder (de “Sjabloon”), mag Licentienemer de Sjabloon kopiëren en wijzigen zolang Licentienemer gebruik en wijzigingen van de kopie van de sjabloon voldoet volledig aan de schriftelijke instructies van de Licentiegever voor de Sjabloon en aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Nadat Licentienemer de schriftelijke instructies van de Licentiegever voor het aanpassen van de Sjabloon volledig heeft nageleefd (daarna “Aangepaste Sjabloon van Licentienemer”), mag Licentienemer de Aangepaste Sjabloon van Licentiehouder aanbrengen op elke website of webpagina, document of ander item, online of offline. De Licentienemer gaat er verder mee akkoord om de schriftelijke instructies van de Licentiegever voor de Sjabloon volledig op te volgen en na te leven, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele toeschrijving of copyright-instructies. De Licentienemer erkent en stemt ermee in dat de Licentiegever volledig en exclusief eigenaar blijft van de Sjabloon van de Licentiegever, die de Licentiegever naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kan updaten en wijzigen. Licentienemer gaat ermee akkoord dat de namen en materialen het exclusieve eigendom zijn van Licentiegever en dat Licentienemer geen i heeft geeft op geen enkele manier een negatief beeld van de Namen, het Materiaal of de Licentiegever van de Licentiegever, en (ii) is volledig conform en vult deze aan met toepasselijke wetten, voorschriften, bedrijfsregels en richtlijnen. Als Licentienemer Licentienemer een deel van het Materiaal als een sjabloon verstrekt voor wijziging en persoonlijk individueel gebruik van Licentienemer of voor gebruik met de Entiteiten van de Licentiehouder (de “Sjabloon”), mag Licentienemer de Sjabloon kopiëren en wijzigen zolang Licentienemer gebruik en wijzigingen van de kopie van de sjabloon voldoet volledig aan de schriftelijke instructies van de Licentiegever voor de Sjabloon en aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Nadat Licentienemer de schriftelijke instructies van de Licentiegever voor het aanpassen van de Sjabloon volledig heeft nageleefd (daarna “Aangepaste Sjabloon van Licentienemer”), mag Licentienemer de Aangepaste Sjabloon van Licentiehouder aanbrengen op elke website of webpagina, document of ander item, online of offline. De Licentienemer gaat er verder mee akkoord om de schriftelijke instructies van de Licentiegever voor de Sjabloon volledig op te volgen en na te leven, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele toeschrijving of copyright-instructies. De Licentienemer erkent en stemt ermee in dat de Licentiegever volledig en exclusief eigenaar blijft van de Sjabloon van de Licentiegever, die de Licentiegever naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kan updaten en wijzigen. De Licentienemer gaat ermee akkoord dat de Namen en Materialen het exclusieve eigendom zijn van de Licentiegever en dat de Licentienemer geen enkele interesse heeft in dergelijke Namen en Materialen en dat de Licentienemer de Namen en Materialen alleen gebruikt zolang de licentie die hierbij wordt verleend volledig van kracht en van kracht blijft. Licentienemer zal geen acties ondernemen, of een andere partij helpen of helpen bij het nemen van acties die inbreuk maken op, schaden of de eigendomsrechten van licentiegever in en op de namen en materialen aantasten. Alle informatie die Licentienemer op grond van hun relatie met Licentiegever onder deze Overeenkomst is blootgesteld, welke informatie niet beschikbaar is voor het grote publiek, inclusief maar niet beperkt tot de originele Sjablonen van de Materialen en Licentiegevers, zal worden beschouwd als “Vertrouwelijke informatie van de Licentiegever”. mag geen vertrouwelijke licentiegever informatie aan een persoon of entiteit bekendmaken, behalve wanneer en waar dit wettelijk verplicht is, tenzij de licentiehouder voorafgaande schriftelijke toestemming voor dergelijke openbaarmaking van het bedrijf verkrijgt.
 1. Vrijwaring. Licentienemer stemt ermee in om licentiegever, zijn functionarissen, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te behouden voor elke en alle eigendomsschade, lichamelijk letsel of overlijden en andere aansprakelijkheid, verlies, kosten, uitgaven of schade, inclusief, zonder beperking, gerechtskosten en redelijke advocatenhonoraria die voortvloeien uit het individuele individuele gedrag, acties of nalaten van de Licentiehouder, de activiteiten van de Entiteiten van de Licentiehouder en / of van de schending door de Licentiehouder van de voorwaarden van deze Overeenkomst, de Voorwaarden van de Licentiegever of het Privacybeleid.
 1. Levenslange toegang, termijn, beëindiging: indien Licentieverlener Licentienemer op elk moment “Lifetime Access” biedt voor de Materialen, betekent “Lifetime Access” Licentienemer licentierechten die hieronder worden verleend en rechten om de Materialen te gebruiken kunnen door Licentiegever onmiddellijk worden beëindigd met of zonder kennisgeving en zonder de mogelijkheid om te genezen als zich een van de volgende gebeurtenissen zou voordoen: (i) het overlijden van de Licentienemer, of (ii) het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Licentiegever als een going concern, inclusief, bijvoorbeeld en zonder beperking, door zijn faillissement, of (iii) het einde of de handicap gedurende meer dan 12 maanden van toegang van Licentiegever tot en gebruik van internet, dat het primaire platform of systeem is waardoor de Materialen aan Licentienemer worden geleverd, of (iv) Licentienemer zal falen of weigeren het uitvoeren van enige andere verplichting die door deze Overeenkomst van Licentienemer wordt veroorzaakt, een schending inhoudt van enige voorwaarde in deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Licentienemer en Licentiegever of diens gelieerde ondernemingen, of (v) Licentienemer heeft een verkeerde voorstelling van zaken gegeven verklaringen met betrekking tot de verwerving van de hierin verleende licentie, of (vi) de Licentienemer zich bezighoudt met gedrag dat ongunstig uitpakt voor de Namen en Materialen of voor de werking en reputatie van het bedrijf van Licentiegever. Licentienemer mag deze Overeenkomst niet beëindigen. In geval van beëindiging van deze Licentie om welke reden dan ook, dient de Licentienemer onmiddellijk alle gebruik van de Namen en Materialen te staken en mag hij daarna geen materiaal, naam, merk of handelsnaam gebruiken die daarmee overeenkomt. Beëindiging van de licentie krachtens de bepalingen van deze subafdeling doet geen afbreuk aan de rechten die de Licentiegever anderszins zou kunnen hebben ten opzichte van de Licentienemer. Annulering door de klant vereist een kennisgeving van annulering schriftelijk aan emfashlifecoaching@gmail.com zeven dagen voorafgaand aan de volgende factuurbetaling die van hun rekening wordt genomen.
 1. Relatie tussen partijen. De Licentienemer mag op geen enkele wijze of de wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordiger van de Licentiegever zijn en zal geen verplichtingen, verplichtingen of verplichtingen van de Licentiegever aangaan of creëren, hetzij expliciet of impliciet, noch de Licentiegever op enigerlei wijze of op wat voor manier dan ook binden. ; met dien verstande dat deze Overeenkomst slechts een contract is voor de licentie van de Namen en Materialen. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het plaatsen van de partijen in de relatie van partners of joint-venturs of van franchisegever / franchisenemer. Deze Overeenkomst en alle rechten en plichten hieronder zijn persoonlijk en individueel ten aanzien van de Licentienemer en de Licentienemer zal, zonder de schriftelijke toestemming van de Licentiegever, die toestemming uitsluitend zal worden verleend of geweigerd in de exclusieve discretie van de Licentiegever, worden overgedragen, verhypothekeerd, in sublicentie worden gegeven of anderszins bezwaard door Licentienemer of van rechtswege. Van deze Overeenkomst mag niet worden afgeweken of gewijzigd behalve door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst die door beide partijen is ondertekend door niet-elektronische handtekening. Er zijn geen verklaringen, toezeggingen, garanties, convenanten of verbintenissen die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen met betrekking tot het onderwerp ervan, wat de volledige interpretatie van de partijen vertegenwoordigt. Het falen van een van beide partijen om een ​​van zijn rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen, of de vertraging door een van de partijen bij de handhaving, zal niet worden beschouwd als een doorlopende verklaring van afstand of een wijziging daarvan en beide partijen kunnen binnen de door de toepasselijke wetgeving gestelde termijn met passende gerechtelijke procedures om een ​​of meer van deze rechten af ​​te dwingen.
 1. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen van ons aan u met betrekking tot deze Overeenkomst worden verzonden naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Als u ons op de hoogte wilt brengen van uw lidmaatschap of van alles wat met deze overeenkomst te maken heeft, kunt u dit doen op het volgende e-mailadres:emfashlifecoaching@gmail.com
 2. Restituties. Dit is een digitaal product lidmaatschap en als zodanig zijn restituties in geen geval beschikbaar.

Copyright © 2021, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN; laatst bijgewerkt maart 2021

 

 

Deze website gebruikt ook cookies. Zie voor meer info ons cookiebeleid.